Gamleby tingshus får 1 miljon från Vitterhetsakademin för kulturmiljövårdande insatser

Kungl. Vitterhetsakademin har beviljat 23 miljoner kronor ur Lars Lawskis fond för kulturmiljövårdande insatser av 16 kulturhistoriska byggnadsverk runt om i Sverige som bedöms ha stort kulturhistoriskt värde och som alla är tillgängliga för allmänheten. Gamleby tingshus i Västerviks kommun är ett av de utvalda projekten, som fonden valt att stödja med 1 miljon kronor. 

Gamleby tingshus är ett av flera klassiska kulturobjekt i länet som Kalmar läns museum är och har varit engagerad i under lång tid. Tingshuset ägs och drivs av en separat stiftelse, Stiftelsen Gamleby tingshus. I stiftelsens stadgar framgår att en av ledamöterna ska vara landsantikvarien i länet, det vill säga Kalmar läns museums museichef. Därmed har Kalmar läns museum en särskilt långsiktig relation och ett stort intresse för byggnaden. Länsmuseet har också varit ansvariga för ansökan.

– Tingshusstiftelsen är ytterst glada och tacksamma för det beviljade bidraget från Vitterhetsakademien och Lars Lawskis fond. Stiftelsen ska förvalta bidraget på bästa möjliga sätt. När arbetet är utfört har byggnadens fortlevnad säkrats och ny spännande verksamhet kan långsiktigt utvecklas i byggnaden, säger Örjan Molander, museichef för Kalmar läns museum och ledamot i tingshusstiftelsens styrelse, i pressmeddelandet från Vitterhetsakademin.

Projekt som har beviljats medel ur Lars Lawskis fond för främjande av svensk kulturmiljövård

Föreningen för bevarandet av Lindholmens betjäntflygel
Gotlands museum, Kattlunds museigård
Gunnebo slott och trädgårdar AB
Göinge hembygdsförening, Grimmatorp i Broby hembygdspark
Museiföreningen Anten-Gräfsnäs järnväg
Riddarhusförvaltningen
Stiftelsen Brucebo stipendiefond för konstnärer
Stiftelsen Drottningholms slottsteater
Stiftelsen Gamleby tingshus
Stiftelsen Nordiska museet, Svindersvik
Stiftelsen Skansen, Biologiska museet
Stiftelsen Världsarvet Grimeton
Stiftelsen Österbybruk herrgård
Värmlands museum, von Echstedtska gården
Västergötlands museum, Lindholmens slottsruin
Westmannastiftelsen, Ängsö slott

Listan över beviljade medel finns även på Vitterhetsakademiens webbplats (nytt fönster).

Lars Lawskis fond

I syfte att främja svensk kulturmiljövård har Kungl. Vitterhetsakademien beviljat medel ur Lars Lawskis fond avseende konservering, underhåll och iståndsättning av svenska historiska byggnader och svenska byggnadsverk av stort kulturhistoriskt värde. Lars Lawski (1886–1959) testamenterade sin förmögenhet till Kungl. Vitterhetsakademien med föreskrifter om att den skall bidra till ovan beskrivna ändamål.

Kungl. Vitterhetsakademins pressmeddelande

Kungliga Vitterhetsakademins pressmeddelande (nytt fönster)

Om Gamleby tingshus

Tingshuset i Gamleby är en sober byggnad i senklassicistisk stil med bevarade interiördetaljer och är kulturminnesskyddat. Gamleby Tingshus är en del av vårt lagskyddade kulturarv med K-märkt trädgård. Den äldsta kända tingsstugan byggdes troligen på 1500 talet och följdes av flera Tingshus.  Nuvarande Tingshus uppfördes mellan 1827–28 efter ritningar av byggmästare Peter Österlöf. Stenhuset är i två våningar, har en enkel klassicistisk fasad och med tillhörande trädgård.

Tingshuset finns på Storgatan 1a i Gamleby.

Om stiftelsen Gamleby tingshus

Stiftelsen Gamleby tingshus bildades omkring 1960 i samband med att tinget hade flyttat till nya lokaler i Västervik. Stiftelsen ska långsiktigt förvalta fastigheten och dess höga kulturhistoriska värden samt tillgängliggöra tingssalen för publik kulturell verksamhet. Tingshuset ligger centralt placerat i den lilla orten Gamleby med stora möjligheter att fungera som ett kulturhus för bygden. Bidraget från Lars Lawskis fond möjliggör ett nytt larmsystem och förbättrade utrymningsvägar så att kravet på brandskydd kan uppfyllas. På så sätt skyddas dels byggnaden och dess kulturvärden, dels skapas förutsättningar för att återuppta den publika verksamheten i huset.

The post Gamleby tingshus får 1 miljon från Vitterhetsakademin för kulturmiljövårdande insatser appeared first on Kalmar läns museum.

Dags för nya dykningar vid Kronans vrakplats

För femte året i rad genomför Kalmar läns museum marinarkeologiska undersökningar av vraket av regalskeppet Kronan med assistans från Försvarsmaktens Första ubåtsflottilj. Arbetet sker i två etapper. Den första inleds nu i månadsskiftet maj-juni. Den andra etappen är planerad till mitten av augusti 2023.

Syftet med årets insats är att fortsatt undersöka vrakets utsida, som ligger inpressad i leran på 27 meters djup. Kunskapen om hur Kronans utsida var konstruerad och utsmyckad är mycket begränsad, eftersom den legat otillgänglig under flera hundra år. De förliga och aktre delarna av fartygssidan var de områden som försågs med flest utsmyckningar på stormaktstidens örlogsskepp. Anledningen till att just de aktre delarna försågs med rik och spektakulär utsmyckning, var att det var i denna del av fartyget där de höga officerarna hade sina utrymmen. Trots den bitvis kaotiska miljön, med mängder av material som krossats under fartygssidans tyngd, har hittills ett flertal skulpturer och dekorativa träsniderier bärgats från vrakets undersida. 

Ubåtsbärgningsfartyget HMS Belos tjänstgör i likhet med tidigare år som dykplattform, och dykarbetet utförs av Försvarsmaktens tungdykare, vilka också ingår i fartygets besättning. Dykarna möjliggör genom sitt konsekventa och professionella arbetssätt den marinarkeologiska målsättningen som utgör grunden för insatsen. På plats ombord finns också länsmuseets arkeologer och konservatorer, för att identifiera, dokumentera och omhänderta det bärgade fyndmaterialet.

152 cm lång, symmetrisk vapensköld (fyndnummer KLM 18147 KR, se fig. 6) med kungens initialer, C R (Carolus Rex), bärgad i augusti 2022 från undersidan av vrakets babordssida. Foto: Foto: Kalmar läns museum/Kronanprojektet
36-pundig bronskanon bärgad från Kronan i maj 2022. Kanonen är den 48:e som bärgats från vraket, sedan upptäckten i augusti 1980. Foto: Försvarsmakten/Kalmar läns museum

The post Dags för nya dykningar vid Kronans vrakplats appeared first on Kalmar läns museum.

Byggnadsvård, färgsättning och fönsterrenovering på Fönsterrenoveringens dag

Nu är det dags igen att fira Fönsterrenoveringens dag! Denna dag som uppmärksammar alla vackra ”underhållsbara” fönster och sätter hållbarhet i fokus firas som en nationell temadag 30 maj. I år väljer vi att tjuvstarta firandet tillsammans med Hagbloms färghandel och Hagbloms måleri. Lördagen den 27 maj finns byggnadsantikvarierna Susann Johannisson och Liselotte Jumme från länsmuseet på plats i Hagbloms butik på Torsåsgatan i Kalmar klockan 10:00-14:00. Vi kan ge råd om till exempel byggnadsvård, traditionell färgsättning och fönsterrenovering. Samtidigt visar Hagbloms måleri hur fönsterrenovering går till. 

Syftet med Fönsterrenoveringens dag är att sprida kunskap om de miljömässiga, ekonomiska, estetiska och hållbara fördelarna med att vårda sina fönster. Temadagen ska inspirera och förmedla praktisk kunskap i hur man till exempel renoverar och energieffektiviserar sina träfönster. Värdet och kvaliteten på äldre fönster är okänt för många. Vackra kvalitetsfönster ersätts ofta med moderna fönster som inte sällan är tillverkade av material med kort livslängd – eller rent av material som inte går att underhålla, till skada för både natur- och kulturmiljö.

Tips och information

Är du nyfiken på att lära dig mer om fönsterrenovering vill vi tipsa om får serie filmer (youtube.com) där du får lära dig allt om att fönstrets olika delar, hur man kittar så snyggt som möjligt och skära fönster som ett proffs.

På webbplatsen Fönsterrenoveringens dag finns ytterligare information om fönsterrenovering, argument och praktiska tips. Fönsterrenoveringens dag är är ett gemensamt initiativ av Sveriges länsmuseer, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Riksantikvarieämbetet.

The post Byggnadsvård, färgsättning och fönsterrenovering på Fönsterrenoveringens dag appeared first on Kalmar läns museum.

Följ den arkeologiska undersökningen vid Ekalund i Ljungby

Fram till den 13 juni genomför flera av museets arkeologer en större arkeologisk undersökning vid Ekalund i Ljungby (Kronobergs län). Arbetet gör vi i samverkan med arkeologer från Kulturmiljö Halland och flera experter. Under de sju veckor som arbetet pågår ska två gårdstomter, den ena med lämningar och fynd som visar att platsen varit bebyggd och använts under vikingatid och medeltid, ett antal boplatser med lämningar och fynd från järnålder samt odlingslämningar att undersökas. Vi har hittills hunnit att undersöka en nyfunnen boplats från stenålder, bland annat med en möjlig hydda och en härd som tidigare analyser visat brunnit ut för drygt 9 000 år sedan.

För närvarande pågår arbetet vid gårdstomten Ekalund där ett övergivet hus från sekelskiftet 1900 blickar ut från en höjd över arbetsområdet. Huset, som tyvärr farit illa av att ha stått öde under de senaste decennierna ska dokumenteras så gott det går, innan det ska flyttas av ett par som trots dess slitna intryck ser potentialen i det. Strax nedan för ödehuset har vi hittat lämningar efter ett ryttartorp och ett hus som sannolikt uppförts här redan på 1500-talet. Parallellt med det håller vi på att bana fram en spännande och stor boplats med lämningar efter hus och härdar som sannolikt anlades omkring år 200–300 e.Kr. Bland de fynd som vi hittills framkommit finns bland annat stora mängder keramik, flinta, järnföremål, knappar och mynt som alla visar på Ekalunds stora betydelse under tusentals år.

Följ gärna vårt fortsatta arbete via enhetens Instagram-konto och via bloggen på projektets Storymap: https://arcg.is/14PDmi

The post Följ den arkeologiska undersökningen vid Ekalund i Ljungby appeared first on Kalmar läns museum.

Häng med arkeologen till gravfält, borgar och boplatser!

Stensträngarna bildar en fägata i Ryckelsby.

Nu är det dags igen. Nu är programmet klart för årets kulturguidningar på intressanta platser runt om i landskapet. Våra guidningar startar redan på pingstdagen med ett fint äldre järnålderslandskap i Ryckelsby, som ligger mellan Boxholm och Väderstad. Programmet avslutas den 16.e september med den medeltida borgruinen Svaneholm i Västra Harg. 

Askahögen gömmer på minnen från vikingatiden.

Sammanlagt genomför vi tio kulturguidningar i samarbete med Länsstyrelsen Östergötland. Dessutom finns en elfte guidning i programmet - på Kungshögabacken i Mjölby. Den hänger samman med att Gustav Vasa valdes till kung för 500 år sedan, något som uppmärksammas på museer runt om i landet.

På runstenen vid Hov i Mogata berättas om Germund, Anund och Sote.

Följ med ut och lär känna Östergötlands fornlämningar! I tabellen ser du datum och platser. En närmare beskrivning av guidningarna och hur man hittar dit finns både på museets hemsida och på Östergötlands natur- och kulturguidningar. De tio guidningarna vi gör i samarbete med länsstyrelsen är gratis. Visningen på Kungshögabacken på Arkeologidagen kostar 110 kr för vuxna.

Vi ses ute i kulturlandskapet!

Ann-Charlott Feldt, arkeolog


I Ljummeskogen vid Sonstorp finns järnåldersgravar bland granarna.


Nu är kanske världens första transnationella tidsresa genomförd

Vid två tillfällen under vecka 19 arrangerade Kalmar läns museum för första gången en transnationell tidsresa. Det skedde tillsammans med åttondeklassarna på Slottsskolan i Borgholm och elever från Estland och Finland. 

Under dagen fick eleverna genomföra ett rollspel med tre scenarier utifrån de olika ländernas historia, utifrån det gemensamma årtalet 1944, för att få perspektiv och öka förståelsen för det som händer i världen idag. Temat under dagen var att vara ung i en värld som brinner. Före och efter tidsresan fick eleverna träffa varandra digitalt. 

– Genom samarbetet över nationsgränserna tillsammans med de digitala verktygen skapar vi mängder med nya möjligheter till lärande, säger Adam Norman, samordnare för internationella projekt på Kalmar läns museum.

Satsning på digitala verktyg och lärande

Den pedagogiska enheten på Kalmar läns museum har under lång tid bedrivit en omfattande nationell och internationell verksamhet och den pedagogiska metoden att arbeta med tidsresor har spridit sig till hela världen. Sedan två år tillbaka deltar museet i ett transnationellt projekt som heter Digitals Solutions for Applied Heritage (DISAH). Förutom Kalmar läns museum deltar även Jamtli, Barnkulturnätverket BARK från Finland, Estlands Nationalmuseum och Audentes skola i Tallinn och Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik i Östersund. Projektet syftar till att undersöka hur digitala verktyg kan användas för lärande kopplat till kulturarv. Det är inom ramen för detta projekt som de här transnationella tidsresornas arrangeras. Den här tidsresan är ett pilotprojekt som kommer utvärderas med målet om sprida det vidare till fler skolor i länet. 

– Vi är verkligen nöjda över att vi har genomfört tidsresan och är glada för att detta blivit möjligt genom vår medverkan i projektet. Nu ska vi utvärdera och diskutera formerna hur vi kan gå vidare med detta, avslutar Adam Norman.

Projektet Digitals Solutions for Applied Heritage finansieras av ERASMUS+ och leds av Nordiskt Centrum för Kulturarvspedagogik i Östersund.

The post Nu är kanske världens första transnationella tidsresa genomförd appeared first on Kalmar läns museum.

Cold War Conflict Archaeology weekend researching a tank crew training ground

Immediately after the end of the Finnish/German-Soviet War of 1941-1944 the Soviet Union imposed, that the areas west of Helsinki, around Kirkkonummi, Porkkalanniemi, Upinniemi and the fortress island of Mäkiluoto, were to be emptied of all population and leased to the USSR for 50 years, for the purpose of establishing a Soviet naval base. Finland had no choice but to agree, despite the obvious threat to Helsinki. The base became known as Porkkala Udd in the USSR.

Between 2022 and 2026 the remains of the Cold War structures of the former Soviet Naval Base are excavated, documented and mapped by the "Porkkala 1944-1956" modern conflict archaeology project. This weekend the work was concentrated to a tank crew training area in Kirkkonummi.

          
          The picture of a tank carved into a piece of tyre rubber.

This weekend the research focused on a large over 300 square meter rectangular building foundation and nearby dumpsites. 

           
         Part of the well preserved concrete structure is revealed.

The finds were no less than fantastic giving an insight in the daily life of the Soviet soldiers who served here soon after the Second World War.

                

      

               
A few finds from the first two days of research.

The site is quite a complex one so it is certain that we will be reseraching it during several upcoming field seasons. Already in Septemeber we will return to the site for another five days of excavations. In 2023 local schools will also be invited to participate.

In search of the earliest habitation on Brunskär SW Finland

Brunskär is an island in the outermost and very scenic SW Finnish archipelago. The island was  permanently inhabited in the 16-17 th centuries (but possibly much earlier). The multidisciplinary research project "Brunskär Förr" (Brunskär in the Past) suveys, documents and excavates the materiality of the early inhabitants of the island. A very unique and exiting project indeed.

Stormy seas in the outer SW Finnish archipelago.

During the past two days we surveyed an mapped an area with several old well preserved house foundations on the island. The remains were first documented by historian John Gardberg in 1929 but the importance of his find became evident much later when the descendants of the early inhabitants of the island contacted me and asked if we would be interested in conducting archaeological research of the site.

Brunskär (to the left) on an early 19th Century map. 

During the work between May 4th-5th 2023 the remains of at least two well preserved houses were found and documented by us. The finds were not plentiful (which was no surprise) but our observations indicated hundreds of finds inside the old house foundations one of which will be excavated in August 2024.

A find and one of the old house foundations on Brunskär (the remains of the oven to the right).

After a day of hard work out in the cold it was time to enjoy some of the traditional hospitality of the landowners 💓😊 Thank you so much!

Evening barbeque. Nytt namn och koncept för ateljén

Nu har Kalmar läns museums ateljé öppnat igen efter två veckors renovering. Och den har bytt namn till Jenny Nyströms ateljé. Ny inredning och många platser för skapande är bara av de saker som ingår i det nya konceptet som utgår från konstnärinnan och illustratören Jenny Nyström. Den ny öppnade ateljén är precis som innan en kreativ plats där återbruk och skaparglädje har en central roll.

Den 6 maj klockan 11-13 inviger vi ateljén med saftkalas. 

Om Jenny Nyström

Jenny Nyström tecknade ofta barnens värld med värme och inlevelse och hon trodde själv, att det berodde på att hon alltid älskat barn och att hon hela livet mindes sin lyckliga barndom i den idylliska staden Kalmar. Vill du veta mer om Jenny Nyström kan du besöka den permanenta utställningen om henne, på plan 4, här på Kalmar läns museum. Där visar vi hennes konstnärsliv, med akademiskt måleri, porträtt, vykort, och bok- och tidningsillustrationer.

The post Nytt namn och koncept för ateljén appeared first on Kalmar läns museum.

Bötterumsmässan söker utställare

Just nu söker vi utställare som vill visa upp sin verksamhet, sina tjänster, bidra med kunskap eller sälja produkter inom byggnadsvård, mathantverk, traditionellt hantverk och trädgård på omtyckta Bötterumsmässan som äger rum lördagen den 2 september 2023 klockan 10.00-16.00. 

Bötterumsmässan är den största mässan i sydöstra Sverige inom sin genre. Som utställare är du med och skapar en lokal mötesplats på marknaden för alla som är intresserade, arbetar eller vill veta mer om byggnadsvård, hantverk och trädgård. Du är också med och bidrar till att skapa nyfikenhet, engagemang och visa hur man kan jobba med gamla hus, trädgårdar och hantverk på ett hållbart och miljömedvetet sätt samt inspirera till att konsumera smartare, använda det vi har, återbruka, restaurera och reparera.

Förutom att träffa experter och kunniga hantverkare som kan ge råd och byggnadsvård och trädgård, kan mässans besökare handla kroppkakor, hembakat och ostkaka. Mässan erbjuder också barn- och familjeaktiviteter med sagor i äppelboden, måla rödfärg med mera. 

Anmäl dig som utställare

Anmäl ditt intresse via ett formulär på Kalmar läns museums webbplats senast den 30 juni 2023.

Det kostar inget att vara utställare. 

Kontakt

Har du frågor om Bötterumsmässan är du välkommen att kontakta Susann Johannisson, bebyggelseantikvarie på Kalmar läns museum och projektledare för Bötterumsmässan, via susann.johannisson@kalmarlansmuseum.se eller 0480- 45 13 42.   

Mässans arrangörer

Bötterumsmässan är ett samarbete mellan Långemåla hembygdsförening, Kalmar läns hembygdsförbund, Länsstyrelsen Kalmar län och Kalmar läns museum (projektledare). 

Om mässan

Bötterumsmässan arrangeras i vackra Bötterums hembygdspark längs med väg 34 mellan Ålem och Högsby lördag den 2 september  2023 klockan 10.00-16.00.

 

The post Bötterumsmässan söker utställare appeared first on Kalmar läns museum.