"Menneisyyden Metsästäjät" TV series revisited.

Today I decided it was time for another look at the TV-series "Menneisyyden Metsästäjät" and I actually watched all episodes all over again. My general opinion about the TV series didn´t change that  much but I found it unfortunate that the series deteriorated so much towards the end.

I would also have expected much more from the Porvoo episode (episode 7), where the amateur detectorists worked in close co-operation with the professional archaeologist from the National Board of Antiquities.


One of the detectorists taking a nap in episode 7.

In this episode the frustration of the detectorists, not being allowed to search in the areas they wanted to research, was almost embarassing to watch as at the same time archaeologists Satu Koivisto and Ville Rohiola did their best tofollow common archaeological practices during the search.

If there is a sequel to the series I hope the production team will learn from their mistakes. As a professional archaeologist in Finland I have done a lot of co-operation with metal detectorist technicians since the 1990´s and everything  has been running very smoothly. I hope that in the future the series shows more of this very successfull co-operation between professional archaeologists and detectorists.


Vad gömmer sig i samlingen, del två.

Vårda väl-blad är Riksantikvarieämbetets serie med enkla, digitala rådgivningsblad, som rör vården av kulturarvet.

Museisamlingar uppvisar en stor variation av föremål, varav en del innehåller ämnen som kan vara ohälsosamma. Det kan röra sig om giftiga pigment, kvicksilver, bly, asbest eller rester av bekämpningsmedel samt ämnen som kan medföra risk för brand eller explosion. Att dessa ohälsosamma ämnen i de flesta fall inte heller är direkt synliga för ögat kräver stor kunskap hos den som hanterar en samling. Även andra yrkesgrupper kan komma i kontakt med dessa ämnen, som till exempel städpersonal.

För att främja en säker förvaltning av föremålen och samtidigt ha en arbetsplats som är säker för personal och besökare finns nu en serie med 13 Vårda väl-blad om ohälsosamma ämnen i samlingar att ladda ner på Riksantikvarieämbetets hemsida:  www.raa.se/vardaval

Dessa beskriver varför ett ämne är ohälsosamt, hur man ska hantera föremålen och hur man bäst skyddar sig. De beskriver också vilka samlingar som kan beröras och hur man ska förhålla sig till detta. Det finns även hänvisningar till andra källor, till exempel Arbetsmiljöverket, som har information om regler kring arbetsmiljön.

Följande Vårda Väl-blad om ohälsosamma ämnen i samlingar finns nu tillgängliga för alla i Samla:

 • Kemiska hälsorisker inom kulturvården – hur skyddar vi oss?
 • Märkning av giftiga föremål i samlingar
 • Kvicksilver i samlingar
 • Arsenik i samlingar
 • Naftalen i samlingar
 • Silikagel i samlingar
 • Bekämpningsmedel i samlingar
 • Diatomacéjord i samlingar
 • Asbest i samlingar
 • Bly i samlingar
 • DDT i samlingar
 • Lindan i samlingar
 • Pentaklorfenol i samlingar

Rådgivningsbladen utgör en del av Riksantikvarieämbetets arbete inom miljömålet giftfri miljö.

Riksantikvarieämbetet har under 2016 också, med hjälp av FoU-medel och tillsammans med representanter från flera museer samt Arbetsmiljöverket, utvecklat en online-utbildning riktad till personer med arbetsmiljöansvar på sin arbetsplats. Denna utbildning kommer att göras tillgänglig för alla under 2017. Mer information kommer.

Utbildningen är delvis utformat som ett spel.

Kontakt:

Carola Häggström, carola.haggstrom@raa.se (Vårda Väl-bladen)

Kaj Thuresson, kaj.thuresson@raa.se (Utbildningen)

Foto: Riksantikvarieämbetet (CCBY)

Cleaning and cataloging the excavation finds from "Deutsches Lager Hanko"

Our workroom at Kaapelitehdas in Helsinki.

Just another day @ the office :) Below are a few pictures from today. The material is both plentiful in a good sta and good state of preservation and very diverse. I will get a better camera in one weeks time and will post better photos after that!

 "Heiliges Creuz von Scheyern" a German  Catholic silver cross 


I´m surrounded by thousands and thousands of finds from the German WW2 transition camp in Hanko Finland 1942-1944.I feel very fortunate to  have this space to work in thanks to the Academy of Fine Arts, Vetenskapsrådet (Sweden) and my colleagues Jan Martti Kaila and Japo Knuutila.

YLE Puhe radio broadcast. The KHME team tells about the making of the TV-series and why they are into metal detecting.

As expected the TV-series has raised some controversy. This interview clarifies atleast a couple of issues. Sadly the interview is in Finnish.

http://areena.yle.fi/1-3929358

Dödskallehöjden – en av få bevarade bronsålderslämningar i Jönköping

En 3000-årig grav värd att bevara!

Det är livliga diskussioner kring var den nya fotbollsarenan i Jönköping ska placeras. En av platserna som föreslagits är Dödskallehöjden vid Röde påle i Råslätt. För Jönköpingsbor och alla andra med intresse för historia och kulturmiljöer vore det olyckligt med en arenaplacering där.

I skogspartiet sydväst om trafikplats Råslätt finns en av endast tre bevarade gravhögar från bronsåldern i Jönköping. Jönköpings bronsålder har uppmärksammats både nationellt och internationellt tack vare flera unika fynd! Mest känd är Sagaholmshögen, belägen bara 1000 meter öster om Dödskallehöjden, som genom de ristade sandstenshällarna som fanns inuti högen skapade en arkeologisk sensation 1971. Man gjorde fyndet tack vare att platsen skulle exploateras, men högen och miljön är för alltid borta. De ristade sandstenshällarna finns idag i länsmuseets samlingar och lockar även internationella besökare.

raa-17_dodskallehojden_img_1457

Gravhögen på Dödskallehöjden. Det finns behov av både röjning och en ny skylt (den gamla är förstörd).

Gravhögen på Dödskallehöjden, som är ungefär 16 meter i diameter och drygt 1,5 meter hög, uppfördes för ca 3000 år sedan som grav för en man eller kvinna. Den är tillsammans med gravhögarna Lustigkulle i Rosenlund och Domarekullen i Gräshagen, de äldsta kända bevarade gravarna i Jönköping.

Det har tidigare funnits åtskilliga förhistoriska gravplatser i Jönköpingssänkan men de flesta har försvunnit till följd av odlingsarbeten och stadens expansion. Vi bör därför ta tillfället i akt och försöka bevara de lämningar som finns kvar. Naturligtvis vore det spännande att få veta vad som döljer sig i högen. Kanske finns där ristade sandstenshällar med bilder skepp, hästar och människor, som var fallet i den ovan nämna Sagaholmshögen? Det vore onekligen intressant att få veta. MEN en sådan undersökning borde i så fall endast tillåtas i forskningssyfte, där man sedan återställer högen, inte för en exploaterings skull.

bronsalderslamningar_1_50000-blogg_20170111

Kartan visar var det finns och funnits gravhögar från bronsåldern

Vår förhoppning är att det ska finnas en bättre lämpad plats för den nya arenan så att Jönköpingsbor och alla andra även i framtiden kan få uppleva åtminstone spillror av ett forntida kulturlandskap i Jönköping.

Mer att läsa om gravhögarna och Jönköpings bronsålder:

http://www.jkpglm.se/Kulturmiljo/Arkeologi/Sagaholm/

https://arkeologijonkoping.wordpress.com/2014/03/14/bronsaldern-jonkopings-forsta-guldalder-2/

https://arkeologijonkoping.wordpress.com/2014/04/13/bronsaldern-jonkopings-forsta-guldalder-6/

First episode of "Menneisyyden Metsästäjät" reality TV-series fetches over half a million viewers!

According to KHME the first episode of "Menneisyyden Metsästäjät" has been seen by over half a million viewers!! If this is true (I have no reason to doubt this) this is more than any other TV series about archaeology in this country!!

Photo YLE.

Despite my critical review of the series (I´m of course not part of the target group for the series) I congratulate the makers and the archaeologists who have been involved in the project. If this series results in a raised common awareness about archaeological sites in this country I´m very happy indeed.

In these harsh times when the scientific archaeological scene is faced with yearly budget cuts, co operation with amateur history teams such as KHME (and many others like it) is the only way to go. Hopefully in the end the raised interest of history and archaeology among the general public will lead to more money for scientific research in the future.

Just remember to follow the law, ethics and good practice if you decide to  follow the path of "Menneisyyden Metsästäjät" and... why not start studying archaeology if you are interested in history!

Avsnitt 19 – Gruvliga kulturmiljöer och besöksnäring

Kan en nedläggningsdrabbad industribygd resa sig ur askan och med hjälp av platsens historia få nytt liv som attraktivt besöksmål? Vad krävs i så fall för att göra en sådan resa?

K-podd inleder 2017 med ett samtal om industrihistoriska miljöer och besöksnäring i allmänhet och Bergslagen i synnerhet. I samtalet deltar Lena Johansson projektledare för Riksantikvarieämbetets Gruvuppdrag, liksom Marie Östblom, intresseföreningen Bergslaget och Ulf Johansson, konsult på Sweco och moderator för den kommande konferensen inom Gruvuppdraget: Kulturmiljö som framgångsfaktor – att vistas, verka och växa i.

Bergslagen är inte bara är en berättelse om en region och en industriepok. Den bär samtidigt på en allmängiltig historia om hur människorna levt sina liv under framväxten av det moderna Sverige. Idag kämpar många av regionens nedläggningsdrabbade industri- och gruvsamhällen med att anamma en ny identitet som besöksorter. En resa som på många platser först kräver en form av kollektivt sorgearbete.

Poddsamtalet tar upp djupa frågor om hur förändringsbenägna människor egentligen är eller gruvnäringens historiskt nära koppling till vapentillverkning. till mer handgripliga ämnen av typen… designade yxor.

Mellan 2014 och 2016 har Riksantikvarieämbetet på regeringens uppdrag samlat och spridit goda exempel på hur historiska perspektiv och kulturmiljöarbete kan bidra till besöksnäring, samhällsdeltagande och affärsutveckling.

JFA review of the TV series "Menneisyyden metsästäjät" by Jan Fast

My first general impression was that the series is well done. Very nice drone filming and exciting "mysteries" to solve for the detectorists. The filming suffers from the general low budget troubles  (low resolution and lighting problems) between the different episodes  The overall pace of the series is very slow and reflective. It was nice to hear the folklore behind the sites before the team gets to work but much of the stuff the presenter says has to be regarded as just that.. "storytelling". Sadly the last episodes of the series seem to have been done in a hurry.

The series features very nicely drawn animations to show the general areas of detecting, details about the finds and suggests how they might have been buried or used! Each episode is made up of three separate research days like in "Time Team" but almost without any archaeologists on the scene (Mikko Helminen is great in the Åland episode). The story usually goes like this... First day dissapointment, second day hope and on the third day, finally... treasure!

Animation.

The team members are all personalities in themselves but sadly they are all male (during the series we find out more and more about their family backgrounds). One female in the group would in my opinion have added a lot to the series! The senior team member Reijo Hyvönen is charismatic and looks good on TV which is a great plus in the beginning, sadly his grip seems to get lost in the series after episode 4!! The landowners are all magnificient in their comments throughout the series.


Reijo Hyvönen

The sites where the detectorists work are all well known historical areas in Finland and allthough the team does not appear to detect on known protected heritage sites. the search is often done in the vicinity (only a couple of hundred meters ore more) of those protected areas (so no wonder they find lots of interesting old stuff). It´s nice that the series is realistic in the sense that it clearly shows that all the bleeps are not special. The odd finds make the series humorous, and at times, very fun to watch.

But still...  The treasures are found with suspicious ease. If this is due to skill, good luck, the area chosen. advice from the archaeologists or simpy good editing remains unclear. The handling of the unique finds as well as the "excavation techniques" are not by any means scientific which is a shame.

The tempo of the series seems to build up starting with episode 4!  In this episode we witness almost an American style frenzy among the detectorists. The difference between this episode  compared to episode one is astounding.

Sadly the quality of the series detoriates a bit after this... (or then I just started getting tired :) ) with more and more silly small talk during the dramatic search for finds and above all less respect about the ethics involved in the search and in the handling of the relics . The series also gets a bit repetetive and predictable as it nears it´s end.

The team has consulted the following experts/archaeologists Satu Koivisto, Ville Rohiola, Mikko Helminen, Frida Ehrnsten, Hanna-Maria Pellinen, Tiina Miettinen, Ilari Aalto, Sami Raninen, Kalle Luoto, Kim Krappala and Joonas Kinnunen when making the series.

If you only watch one episode out of  eight please  watch episode 3. of the series ("Åland of the Vikings"),


I give the series ***  stars out of five.All eight episodes can be viewed here!

http://areena.yle.fi/1-3812175

January Pieces Of My Mind #1

We built a snow entity. I shall miss Cousin E.

We built a snow entity. I shall miss Cousin E.

Waiting to blow

Waiting to blow

 • The introductions to academic paper anthologies often consist of descriptions of the contents. I never read them. That information is in the title to each contribution. Pointless.
 • H.G. Wells became public domain on 1 January!
 • My new project is writing a Latin grammar in Pidgin English.
 • Have you ever been to a Yule Spruce Looting event?
 • The blotter pad at the bottom of a supermarket meat tray would probably work well as a wound dressing or a panty liner.
 • Be it known that I cooked 1/4 of a goose with wine, garlic, onions, celery and carrots for dinner, and that the Rundkvist ladies ate several helpings each.
 • Movie: Stranger Than Fiction. Meta-literary story about a man who finds his life being narrated by an unwitting novelist. Grade: OK.
 • Free academic style tip. Do not write “Ben’s car was quite a large car”. It’s redundant. Write “Ben had a large car”.
 • Most of Kungsträdgården in Stockholm doesn’t deserve to be called a park. It’s a tarmacked surface with many small holes in which trees grow.
 • Told Junior I’d had toast & marmalade for a night snack. “Isn’t that kind of a 50-y-o thing?” “I’m just five years and a few months from 50.” “Really?! You seem more kind of 30ish to me.”
 • Birds need to eat more in the winter to stay warm. Realised recently that they also have way less daylight to find each day’s meals by.
 • “Nervous breakdown” is not a clinically used term in psychiatry or psychology. There is an academic literature about what laypeople might mean by it.
 • Reading a paper about the insertion of large mosques into 1960s council housing projects on Stockholm’s fringes. The author hints that all people want to shop and/or practice religion. And I realise that I am a strange man, whose lifestyle would create strange town planning if more people were like me. I am hostile to shopping and religion. I don’t need public urban spaces. I want to spend my time at home or at my friends’ homes, with occasional trips into the woods or to museums. I want to order minimal quantities of needful stuff on-line.
 • My study debt is down to $3,100 = SEK 28,000. It bought me a PhD of highly questionable market value.
 • I put all the nasty chocolates in the compost bin.
 • Why doesn’t government bailout of failing banks make them public property?
 • Correct me if I’m wrong, but isn’t “coin spill” a type of archaeological context that has been discovered and named by amateur detectorists? It means small coin hoard.
 • I wish I could avoid all news about the US for four years with a possibility for extension.
 • Always surprises me when fellow Lefties romanticise extralegal action. If we take that direction, then what argument can we advance against neo-Nazis doing likewise?
 • Love the shave and shower at the end of illness.
 • A huge proportion of Sweden’s able-bodied males were culled young in the 17th century because they were conscripted and sent south to die from dysentery or more rarely musket wounds. It’s a typical population bottleneck with an unusual selection mechanism. I wonder what it did to our genetics.
 • I’m becoming increasingly convinced that the only art anyone really needs is @70sscifiart.
 • Received a couple of paper manuscripts to review. Encouraging to feel useful.

The first Finnish amateur metal detecting TV-series "Raiders of the Past" will air on Finnish national televison tomorrow!

Promo picture for the series showing the team of amateur detectorists from KHME.

While strolling through the advertisements and info about the upcoming TV series "Menneisyyden metsästäjät" I came upon this update (some 7 hours ago) regarding the laws and practises of metal detecting in Finland. IMO a very good and concise text in all matters!! 

I was especially happy to read about the protection of WW2 sites in Finland. The text was written by archaeologist MA Ilari Aalto. Sadly the text had only been shared 8 times on FB. Hopefully the good scientific and ethical practices will be shown in the series too. Tomorrow we will know, thumbs up!

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/12/23/metallinilmaisin-mita-silla-saa-ja-ei-saa-tehdaA few previews here!

http://areena.yle.fi/1-3882904?autoplay=true

http://areena.yle.fi/1-3878488